summary Ñ انسان روح است نه جسد جلد 1Human is a soul not a body Vol 19 thoughts on “انسان روح است نه جسد جلد 1Human is a soul not a body Vol 1

 1. says:

  Human is a soul not a body Vol 1در باره متافیزیک و ادعایی مبنی بر جاودانگی روح


 2. says:

  مطالب این کتاب تنها بحث فلسفی مبتنی بر منطق ساده نیست، بلکه روشهای علمی و تجربی است که با منتهای دقت با دقیقترین تجهیزات پیشرفته مادی، در ظرف سالیان درازی انجام شده تا حقیقت روح و تجلیات آن را پس از مرگ طبیعی محرز و مسلم بدارندنتیجۀ مهمی که من رؤوف عبيد از بحثهای علمی و بررسیهای خود بدست آوردم این است که انسان روح است نه جسد ، این همان عنوانی است که آن را برای این کتاب انتخاب کردم ، تا در تحت این عنوان ، آنچه را که از نتایج ثابت مهم در جستجوی خود در مورد قضایای جاودانگی روح و همچنین مسایلی که در روشنایی علم جدید مربوط بروح میشود ، بدست آورده ام،برای خوانندگان بیان کنم


 3. says:

  مقصود از جاودانگي چيست؟جاودانگي و تحول حيات چگونه است؟ چرا بشر بسوي ارتقاء حتمي سير ميكند؟كتابي در دو جلد كه دريچه هاي تازه اي از چهره حيات و مرگ رو پيش روي شما باز خواهد كرد


 4. says:

  قدرت های ماروائه الطبیعه انسان را در افراد مختلف بیان می کند


 5. says:

  دوس دارم کتابو بخونم


 6. says:

  کتاب انسان روح است نه جسد را می توانید از سایت بوکالا با تخفیف خریداری کنید


 7. says:

  شكرا


 8. says:

  thanks


 9. says:

  اصلا كتاب نمياد ميخواهم بخونمش ولي تميدونم چه جوري بايد بخونمش


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

انسان روح است نه جسد جلد 1Human is a soul not a body Vol 1

download انسان روح است نه جسد جلد 1Human is a soul not a body Vol 1

رئوف عبيد؛ رئيس دانشكده عين الشمس قاهره و ترجمه دكتر ز. قدرت های م

read & download Ä eBook, ePUB or Kindle PDF Ú رؤوف عبيد

انسان روح است نه جسد جلد 1 Human is a soul not a body Vol 1نوشته دكتر. مقصود از ج

رؤوف عبيد Ú 8 summary

ينالعابدين كاظمی خلخالی دكتر علم متافيزيك از فرانسهSAF. thanks